ArtMetal

Artmetal

ተልእኮአችንአገራችንበገባችበትየእድገትለውጥጎዳናእናተያይዞበመጣውየግንባታዘርፍእድገትውስጥእየተፈጠረላለውየተለያየየግንባታየማጠናቀቂያእቃዎችን(finishing product)ፍላጎትየደንበኞቹንየጥራትፍላጎትባገናዘበመልኩዘመኑበፈቀደውቴክኖሎጂበመታገዝየተለያዩብረቶችን፣አልሙኒየም፣ስቴይንለስስቲል፣ጋልቫናይዝድስቲል፤ሌሎች plastic; fiber; wood… በመጠቀምየመናፈሻ፣ደረጃ፣የበረንዳ፣የአጥር፣በር፣መስኮት፣የተለያዩየቤትውስጥእናከቤትውጪቁሳቁሶችን…በነዚህጥሬእቃዎችየዲዛይን፣ማምረት፣ማስመጣትእናማቅረብ፣በመስኩምበአገራችንስመጥርጠንካራእናሁልግዜበአዲስፈጠራየተሞላድርጅትመፍጠርእንዲሁምከመንግስት፣ከደንበኞች፣ከአቅራቢዎችእናሌሎችአካላትጋርጠንካራግንኙነትንበመፍጠርበዚህየጌጣጌጥብረትየስራዘርፍየኮንስትራክሽንኢንዱስትሪውግንባርቀደምአጋርመሆንነው፡፡

Get In Touch